بلیت های دریایی

بلیت دریایی شامل ورزشها و تفریحات دریایی می شود.
این بلیت ها در دو بخش ارائه می گردد
بلیت های دریایی داخل ایران
بلیت های دریایی خارج از ایران
در آینده این بخش راه اندازی می شود.