استخر کارت

یک بخش صفحه خانگی

این نمونه‌ای از یک بخش از صفحه‌ی نخست است. بخش‌های صفحه نخست می‌توانند از هر بخشی بجز خود صفحه نخست باشند، مانند برگه‌ای که آخرین نوشته‌های بلاگ شما را نمایش می‌دهد.

بلیت پارکهای آبی ایران

بلیت پارکهای آبی تهران

بلیت پارکهای آبی اصفهان

بلیت پارکهای آبی شیراز

بلیت پارکهای آبی مشهد

بلیت پارکهای آبی تبریز

بلیت پارکهای آبی همدان

بلیت پارکهای آبی البرز

بلیت پارکهای آبی قزوین

بلیت پارکهای آبی زنجان

بلیت پارکهای آبی کرمانشاه

بلیت دریایی

بلیت دریایی شامل ورزشها و تفریحات دریایی می شود.

این بلیت ها در دو بخش ارائه می گردد

بلیت های دریایی داخل ایران

بلیت های دریایی خارج از ایران

در آینده این بخش راه اندازی می شود.